Tsutzuki waza - KI AIKIDO LIVORNO ''shinsei''

KI AIKIDO LIVORNO
"shinsei"
Vai ai contenuti

Menu principale:

Tsutzuki waza

1) Katatedori Tenshin
sss ddd sd sd sd
1) Kokyunage
2) Kirikaeshi
3) Zenponage
4) Kaitennage
5) Ikkyo
6) Yonkyo
7) Nikyo (Katameru)
2) Ushiro Katatedori
sss ddd sd sd sd sd
1) Uragaeshi (static)
2) Zenponage
3) Koteoroshi (on 1st hand)
4) Ikkyo
5) Sankyo nage
6) Koteoroshi (on 2nd hand)
7) Shihonage
3) Katatedori Ryotemochi
1) Ikkyo (Tenshin)
2) Kokyunage (Tenshin)
3) Kokyunage Hachinoji
4) Zenponage
5) Nikyo (Irimi)
6) Koteoroshi (Katameru)
7) Kokyunage (Sankyo)
(uke hold nage arm to his chest)
4) Ryotedori
1) Kokyunage
2) Koteoroshi
3) Kokyunage (Sayuwaza)
4) Tenchinage Irimi
5) Tenchinage Tenshin
6) Zenponage
7) Kirikaeshi
5) Ryokatadori
sss ddd sd sd sd sd
1) Zenponage
2) Kirikaeshi
3) Kokyunage
4) Sudori
5) Kokyunage (turning)
6) Nikyo
7) Zenponage
6) Ushirodori
1) Sankyo (hold on hips)
2) Koteoroshi
3) Sankyo
4) Zenponage
5) Hagaijime Kokyunage
6) Koteoroshi (Ushiro Ryotedori)
7) Ikkyo (Ushiro Ryotedori)
7) Shomenuchi
1) Ikkyo Irimi
2) Ikkyo Tenshin
3) Kokyunage
4) Shihonage
5) Zenponage
6) Kirikaeshi
7) Sankyo
8) Yokomenuchi
sss ddd sd sd sd sd
1) Sudori
2) Ojigi (bow)
3) Kokyunage Irimi
4) Shihonage Irimi
5) Shihonage Tenshin
6) Zenponage
7) Kokyunage Hachinoji
9) Tsuki and Keri
1) Tsuki Koteoroshi nage
2) Tsuki Ikkyo Irimi
3) Tsuki Hantai Koteoroshi nage
4) Keri Kokyunage catching foot
5) Keri Kokyunage without catching foot
6) Low Mawashikeri
7) High Mawashikeri
10) Taninzugake
1) Ryotemochi Ikkyo
2) Futarigake Zenponage
3) Futarigake Kokyunage Udemawashi
4) Futarigake Seiretsu
5) Futarigake Shihonage
6) Sanningake Seiretsu
7) Yoningake
11) Katatedori
sss ddd sd sd sd sd
1) Kokyunage Irimi
2) Kokyunage Tenshin
3) Uchiwanage
4) Shihonage Irimi
5) Kaitennage Irimi
6) Ikkyo
7) Kaitennage (external)
12) Ushiro Katatedori
1) Sankyo (static)
2) Shihonage Tenshin (static)
3) Kokyunage Hachinoji
4) Koteoroshi
5) Makikaeshi large
6) Makikaeshi direct
7) Kirikaeshi
13) Ryotemochi
1) Kokyunage Irimi
2) Kokyunage Udemawashi
3) Kokyunage Hachinoji
4) Tenshin Nikyo
5) Shihonage
6) Zenponage (hand down)
7) Zenponage (hand up)
14) Ryotedori (Suwariwaza - Tachiwaza)
1) Suwariwaza - Kokyunage (hand above)
2) Suwariwaza - Kokyunage (hand under)
3) Suwariwaza - Zenponage
4) Suwariwaza - Kokyunage (throw far away,
uke stands up in the 2nd attack)
5) Handachi - Zenponage (swan)
6) Handachi - Ushiro Ryokatadori Zenponage
7) Ryotedori Shihonage (start Handachi, nage
stand up and 2nd standing)
15) Ushiro Ryokatadori
sss ddd sd sd sd sd
1) Kokyunage Hachinoji static
2) Kokyunage Hachinoji dynamic
3) Kokyunage
4) Zenponage
5) Ikkyo
6) Koteoroshi
7) Sankyo
16) Handachi
1) Tachiwaza, uke attack to hold nage hips -
nage block down
2) Tachiwaza, uke attack to hold nage hips -
Kaitennage
3) Tachiwaza, uke attack to hold nage legs
(knee) - nage move back sitting on the knees
(Handachi) Zenponage
4) Handachi Shomenuchi Kokyunage
5) Handachi Tsuki Koteoroshi Katameru
6) Handachi Keri - nage hold both legs
7) Handachi Keri - nage hold one leg
17) Katadori Menuchi
1) Kokyunage static
2) Kokyunage direct
3) Kokyunage Udemawashi
4) Kokyunage Hachinoji
5) Nikyo
6) Sankyo
7) Zenponage
18) Yokomenuchi
sss ddd sd sd sd sd
1) Kokyunage Irimi
2) Kokyunage Jujinage (lead hand)
3) Kokyunage Atemi
4) Shihonage Tobikomi
5) Koteoroshi Irimi
6) Koteoroshi Tenshin
7) Zenponage
19) Tsuki
1) Kokyunage Irimi
2) Zenponage
3) Kokyunage Shomenuchi
4) Kokyunage Irimi
5) Hantai Tenshin Yokomenuchi
6) Kokyunage Irimi
7) Kaitennage
20) Jonage
1) Kokyunage
2) Zenponage
3) Kirikaeshi
4) Ashi Sukui
5) Nikyo
6) Koteoroshi Tenshin
7) Koteoroshi Irimi
8) Shihonage
9) Sakatemochi Zenponage
10) Kokyunage - Futarigake
11) Kokyunage - Sanningake
12) Sanningake
21) Tantodori 1
1) Tsuki Koteoroshi
2) Tsuki Ikkyo
3) Shomenuchi Koteoroshi
4) Shomenuchi Kokyunage
5) Yokomenuchi Shihonage
6) Tsuki Menuchi (static)
7) Tsuki Menuchi
22) Tantodori 2
1) Ushiro Kubijime Sankyo
2) Ushiro Kubijime Shihonage
3) Ushiro Tsuki Koteoroshi
4) Ushiro Tsuki Ikkyo
5) Tsuki Zenponage
6) Tsuki Kaitenage
7) Sakatemochi Kokyunage Irimi
8) Sakatemochi Gokyo
23) Bokkendori
1) Shomenuchi Sudori - Kokyunage
2) Shomenuchi Koteoroshi (one side)
3) Shomenuchi Irimidori  (one side)
4) Yokomenuchi Shihonage (one side)
5) Gyaku Yokomenuchi Kokyunage Irimi (one side)
6) Tsuki Koteoroshi (one side)
7) Tsuki Zenponage
8) Tsuki Nikyo (one side)
24) Jodori
1) Yokomenuchi Zenponage
2) Yokomenuchi Shihonage
3) Tsuki Kaeshi
4) Tsuki Zenponage
5) Tsuki Kirikaeshi
6) Douchi Kokyunage
7) Yokobarai Kokyunage
25) Jo 1 + Bokken
26) Jo 2 + Bokken
27) Bokken 1, Happo Giri with partner
28) Bokken 2, with partner
29) Bokken Kumitachi 1
30) Bokken Kumitachi 2, Shinken with partner
Torna ai contenuti | Torna al menu